Urbanistická studie ulice Broumarská, Praha-Kyje

INVESTOR soukromá osoba
REALIZACE 08/2010
Návrh řeší ideově využití nezastavěného území v Praze v lokalitě při ulici Broumarská. Území je protnuto frekventovanou komunikací a ohraničeno Kyjským rybníkem, vodotečí Rokytka a částečně stávající zástavbou. Koncept v části jih je postaven na bytové a polyfunkční zástavbě, v části sever je navrhována parková úprava s možností volnočasových aktivit a zároveň příslušné řešení dopravy v klidu. Obě části jsou propojeny pochůzí lávkou.